“FSI” –  FORENINGEN FOR SOCIALFAGLIGE INITIATIVER
TIL FREMME AF UDSATTE OG SÅRBARES VILKÅR OG LIVSMESTRING

Vedtægter for FSI – Foreningen For Socialfaglige Initiativer.

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen For Socialfaglige Initiativer, forkortet FSI.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at nytænke den socialfaglige praksis på baggrund af socialfaglige initiativer. Foreningen består derfor af forskellige socialfaglige initiativer projekter.

Stk. 2. Foreningens projekter og initiativer hviler på en grundlæggende værdi om tilgangen til en høj socialfaglig kunnen og tilgang hvor undersøgelse, forskning og evaluering vægtes, sideløbende med ønsket om at nytænke og udvikle de sociale indsatser igennem skalerbare og forankringsdygtige projekter og koncepter.

Stk. 3. Formålet er at skabe bedre vilkår for samfundets sårbare og udsatte unge og voksne.

§ 3. Medlemmer.

Stk. 1.
Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter.

Stk. 2.
Medlemsskab koster 75,- pr. måned og kan betales månedligt eller årligt.

Stk. 3.
Medlemsskab giver stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 4.
Et medlem kan ekskluderes efter et bestyrelsesmøde hvis flertallet stemmer for.
Dette sker udelukkende i ekstraordinære situationer hvor et medlem optræder i modstrid med foreningens vedtægter, og anses som være til skade for foreningen eller dens formål.

§ 4. Generalforsamling.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år mellem okt. og nov.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:


1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3.

Foreningen ledes af en bestyrelse på min. tre medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formanden.

Formanden vælges for tre år ad gangen af bestyrelsen, øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

Der føres protokol over bestyrelsens møder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4.
Formand vælges for tre år af bestyrelsen som konstituerer sig selv. Øvrige medlemmer for to år.

Stk. 5.

Bestyrelsen kan hvert år udpege op til 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode med henblik på at sikre en geografisk og faglig repræsentation i bestyrelsen.

§ 5. Økonomi.

Stk. 1.
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.


Stk. 2.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


Stk. 3.
Regnskabet opstilles af en af bestyrelsen valgt registreret revisor.


Stk. 4.
Regnskabet skal være opstillet inden den ordinære generalforsamling.

§ 6. Tegning og hæftelse.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere

bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom

tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 7 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

§ 8 Opløsning


Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Den opløsende bestyrelse tager stilling til eventuel formues anvendelse.


I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapitalen, med tilslutning fra 4/5 af samtlige  bestyrelsesmedlemmer, tilfalde et eller flere sociale projekter, som har tilknytning til Fundamentet. Dette sker efter bestyrelsens valg.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling

Den